สยามรัฐ ปีที่ 27 ฉบับที่ 44 พ.ศ.2524
สยามรัฐ ปีที่ 25 ฉบับที่ 49 พ.ศ.2522
สยามรัฐ ปีที่ 28 ฉบับที่ 10 พ.ศ.2524
ฟ้าเมืองไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 595 พ.ศ.2523
ฟ้าเมืองไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 594 พ.ศ.2523
ฟ้าเมืองไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 68 พ.ศ.2513
ฟ้าเมืองไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 69 พ.ศ.2513
THAI TV COLOR CHANNEL 3 Vol.3 No.29 April 1980
THAI TV COLOR CHANNEL 3 Vol.3 No.36 November 1980
THAI TV COLOR CHANNEL 3 Vol.1 No.9 August 1978
THAI TV COLOR CHANNEL 3 Vol.4 No.38 January 1981
THAI TV COLOR CHANNEL 3 Vol.1 No.10 September 1978
สกุลไทย ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๒๖๘ พ.ศ ๒๕๒๒
Her Majesty the Queen A supplement of the Bangkok Post / World August 12, 1978
สยามสมัย ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๙๒๖ พ.ศ.๒๕๑๐
สยามรัฐ ปีที่ 24 ฉบับที่ 26 พ.ศ.2520
ฟ้าเมืองไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 62 พ.ศ.2513
พญาครุฑ ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 พ.ศ.2546
สยามรัฐ ปีที่ 28 ฉบับที่ 40 พ.ศ.2525
สยามรัฐ ปีที่ 29 ฉบับที่ 18 พ.ศ.2525
สยามรัฐ ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 พ.ศ.2526
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับพิเศษ ขึ้นปีที่ 7 100นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย
ทหารเก่า แห่ง สยามรัฐ พิเศษเผยลับสุดยอด
ฟ้าเมืองไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 250 พ.ศ.2517
สยามรัฐ ปีที่ 28 ฉบับที่ 12 พ.ศ.2524
สกุลไทย ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๕๗๕ พ.ศ ๒๕๒๗
สยามรัฐ ปีที่ 28 ฉบับที่ 16 พ.ศ.2524
สยามรัฐ ปีที่ 29 ฉบับที่ 33 พ.ศ.2526
สยามรัฐ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527
สยามรัฐ ปีที่ 27 ฉบับที่ 46 พ.ศ.2524
สยามรัฐ ปีที่ 30 ฉบับที่ 13 พ.ศ.2526
ไทนคร ปีที่ 1(45) ฉบับพิเศษที่ 17 พ.ศ.2536
สยามรัฐ สรุปภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีแรก 2526
สยามรัฐ สรุปภาวะเศรษฐกิจประจำปี 26
สยามรัฐ ปีที่ 30 ฉบับที่ 46 พ.ศ.2527
สยามรัฐ ปีที่ 30 ฉบับที่ 48 พ.ศ.2527
เรื่องจริง ปีที่ 4 ฉบับที่ 173 พ.ศ.2524
สยามรัฐ ปีที่ 28 ฉบับที่ 32 พ.ศ.2525
สยามรัฐ ปีที่ 28 ฉบับที่ 43 พ.ศ.2525
สยามรัฐ ปีที่ 28 ฉบับที่ 33 พ.ศ.2525
สยามรัฐ ปีที่ 28 ฉบับที่ 35 พ.ศ.2525
สยามรัฐ ปีที่ 27 ฉบับที่ 32 พ.ศ.2524
นครไทย ปีที่ 42 ฉบับพิเศษที่ 14 พ.ศ.2533
นครไทย ปีที่ 42 ฉบับพิเศษที่ 7 พ.ศ.2533
นครไทย ปีที่ 42 ฉบับพิเศษที่ 9 พ.ศ.2533
เรียงเบอร์ ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2531
สกุลไทย ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๔๓๖ พ.ศ ๒๕๒๕
ชัยพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ.2531 : 211
ชัยพฤกษ์ วิทยาศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2533 : 240
สารประชาชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 392 พ.ศ 2515

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sitemap หมวดหมู่