จักรวาล UNIVERSE WEEKLY ปีที่ 4 ฉบับที่ 203 พ.ศ.2516
หนังสือพิมพ์ พะเยา ทุกข์ของท่าน คือทุกข์ของเรา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗๙ พ.ศ.๒๕๒๕
หนังสือพิมพ์ พะเยา ทุกข์ของท่าน คือทุกข์ของเรา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕๕ พ.ศ.๒๕๓๐
หนังสือพิมพ์ พะเยา ทุกข์ของท่าน คือทุกข์ของเรา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑๙ พ.ศ.๒๕๒๓
หนังสือพิมพ์ เทพเจ้า ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (7) พ.ศ.2531
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๙๐ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๗๕ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๒๙ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๔๔ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๙๗ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๗๙ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๐๙๗ พ.ศ.๒๕๒๒
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๓๓ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๓๕ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๓๖ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๒๘ พ.ศ.๒๕๒๒
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๑๖ พ.ศ.๒๕๒๒
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๙๘ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๙๙ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๑๕ พ.ศ.๒๕๒๒
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1535 พ.ศ.2530
ทานตะวัน ปีที่ 15 ฉบับที่ 738 พ.ศ.2530
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๒๐๐ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๐๔ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๙๒ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๕๔ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๗๐ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๕๒ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๖๓ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๔๕ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๐๖๙ พ.ศ.๒๕๒๑
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๗๓ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๒๑ พ.ศ.๒๕๒๒
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๒๗ พ.ศ.๒๕๒๒
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๐๗๑ พ.ศ.๒๕๒๑
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๒๑๒ พ.ศ.๒๕๒๔
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๕๕ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๑๓ พ.ศ.๒๕๒๒
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๖๒ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๗๔ พ.ศ.๒๕๒๓
ทานตะวัน ปีที่ 15 ฉบับที่ 756 พ.ศ.2530
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1529 พ.ศ.2530
ทานตะวัน ปีที่ 15 ฉบับที่ 752 พ.ศ.2530
ทานตะวัน ปีที่ 18 ฉบับที่ 929 พ.ศ.2534
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๑๗ พ.ศ.๒๕๒๒
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๗๑ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๓๒ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๕๑ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑๑๖๕ พ.ศ.๒๕๒๓
บางกอก รายสัปดาห์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑๑๓๗ พ.ศ.๒๕๒๓

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่