วารสารเพื่อนสัตว์ เมตตา ฉบับปฐมฤกษ์ ธันวาคม 2529
มงคลสาร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๕
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๖ มกราคม ๒๕๕๓
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๔๗ ตุลาคม ๒๕๔๔
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑
มงคลสาร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๓๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
มงคลสาร ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๕๙ สิงหาคม ๒๕๒๙
มงคลสาร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๔
มงคลสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๑ ธันวาคม ๒๕๒๘
มงคลสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๔๗ สิงหาคม ๒๕๒๘
สมาธิ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๒๘
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๓๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๔๖ กันยายน ๒๕๔๔
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๔๒ กันยายน ๒๕๕๒
ชาวพุทธ นิตยสารธรรมะ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๖
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๑ เดือนกันยายน ๒๕๓๖
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนตุลาคม ๒๕๓๖
ศานติสังคม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๗
สารอโศก ปีที่ 8(12) ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2530
สารอโศก ปีที่ ๑๗(๒๐) ฉบับที่ ๑-๒ ส.ค.-ก.ย. ๒๕๓๙
พระพุทธรูปสามสมัย ณ พุทธอุทยานเขาพุคา ศูนย์การบินทหารบก
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
นิตยสารการพระศาสนาภาคพายัพ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ เดือน กันยายน-ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐
สารอโศก ปีที่ ๒๒(๒๕) ฉบับที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๕
มงคลสาร แม่กองบาลีสนามหลวง
ทีวีแมกกาซีน HERO VOLUME 003
เรื่องจริงระทึกใจ No.6
การ์ตูนฉบับภาษาจีน
ชีวิตจริง วันศุกร์ ปีที่ 3 เล่มที่ 41 วันที่ 5 พฤษภาคม 2523
โพธิญาณ ฉบับที่ 14
โลกลี้ลับ ปีที่ 7 ฉบับที่ 70 ประจำเดือนตุลาคม 2533
โลกลี้ลับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 127 ประจำเดือนกรกฎาคม 2538
ญาณวิเศษ ปีที่ 6 เดือนมกราคม 2538
ญาณวิเศษ ปีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2538
โลกลี้ลับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 121 ประจำเดือนมกราคม 2538
โลกลี้ลับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2537
โลกลี้ลับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 122 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2538
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒๘ เดือนตุลาคม ๒๕๓๔
ฟ้าอาชีพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 มกราคม 2524
ฟ้าเมืองไทยรายเดือน ฉบับ ฟ้าอาชีพ ฉบับที่ ๙ พ.ศ ๒๕๒๑

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่