พระสยาม ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
หนูจ๋า ปีที่ 20 ฉบับที่ 12 พฤศจิกายน 2536
ปาฐกถา เรื่อง คนลอยน้ำได้ และ ยกพระขึ้นไม่ไหว
พระสยาม ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๕
พระสยาม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๓
พระสยาม ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
มงคลสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๔๘ กันยายน ๒๕๒๘
มงคลสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๗ มิถุนายน ๒๕๒๙
มงคลสาร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๑ เมษายน ๒๕๒๗
ศูนย์รวม เสียงชาวพุทธ ปีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๕
มงคลสาร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔
มงคลสาร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๓ มิถุนายน ๒๕๒๗
มงคลสาร ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๓๒๗ เมษายน ๒๕๓๕
มงคลสาร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒๔๐ มกราคม ๒๕๒๘
มงคลสาร ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๔ มกราคม ๒๕๓๐
ธรรมสาส์น ชาวพุทธ ปีที่ ๕๑ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๔๕
พุทธธรรม ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๒๖๐ พ.ศ.๒๕๓๖ ฉบับอาสาฬหบูชา
นิตยสาร ธรรมจักษุ ปีที่ ๗๖ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๓๕
วารสารเพื่อนสัตว์ เมตตา ฉบับปฐมฤกษ์ ธันวาคม 2529
มงคลสาร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๕
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๖ มกราคม ๒๕๕๓
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๔๗ ตุลาคม ๒๕๔๔
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑
มงคลสาร ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๓๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
มงคลสาร ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๕๙ สิงหาคม ๒๕๒๙
มงคลสาร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๔
มงคลสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๑ ธันวาคม ๒๕๒๘
มงคลสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๔๗ สิงหาคม ๒๕๒๘
สมาธิ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ เดือน ธันวาคม ๒๕๒๘
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๓๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๔๖ กันยายน ๒๕๔๔
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๔๒ กันยายน ๒๕๕๒
ชาวพุทธ นิตยสารธรรมะ ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๖
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๑ เดือนกันยายน ๒๕๓๖
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนตุลาคม ๒๕๓๖
ศานติสังคม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๗
สารอโศก ปีที่ 8(12) ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2530
สารอโศก ปีที่ ๑๗(๒๐) ฉบับที่ ๑-๒ ส.ค.-ก.ย. ๒๕๓๙
พระพุทธรูปสามสมัย ณ พุทธอุทยานเขาพุคา ศูนย์การบินทหารบก
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓๔๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่