แม่บ้าน ปีที่ 2 เล่มที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2521
แม่บ้าน ปีที่ 9 ปักษ์แรก ฉบับที่ 168 กันยายน 2528
แม่บ้าน ปีที่ 4 เล่มที่ 51 มีนาคม 2523
แม่บ้าน ปีที่ 2 เล่มที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2521
เสียงภูเขา ปีที่ 4 ลำดับที่ 1 2538 ฉบับฤดูเก็บเกี่ยว
โลกที่สาม
นิตยสาร โฟโต้ PHOTO ฉบับที่ 15,16,17 ปี พ.ศ.2527
โฟโตสแอนด์กราพโพ PHOTOS GRAPHO ปีที่ ๒,๓ ฉบับที่ ๑๓,๑๖,๑๙,๒๑,๒๒ ปี พ.ศ.2526-2527
STREET Rider ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 มกราคม 2543
Street RIDER ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 กันยายน 2542
ทะลึ่ง ฉบับการ์ตูน ฉบับพิเศษ No.6
ดารานักร้อง ปีที่ 22 ฉบับที่ 314 ปักษ์หลัง 16 ม.ค.-1 ก.พ.34
ดารานักร้อง ปีที่ 20 ฉบับที่ 289 ปักษ์แรก 1-15 มกราคม 2532
คู่รักดารา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2535 (เล่มแรก)
ดาราไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1017 พ.ค. 2518
ดารานักร้อง ปีที่ 24 ฉบับที่ 354 ปักษ์หลัง 16 ก.ย.-1ต.ค. 2535
ดารานักร้อง ปีที่ 23 ฉบับที่ 342 ปักษ์หลัง 16 มี.ค.-1 เม.ย. 2535
ดิฉัน ปีที่ 19 ฉบับที่ 439 มิถุนายน พ.ศ 2538
ดิฉัน ปีที่ 16 ฉบับที่ 377 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
ดิฉัน ปีที่ 21 ฉบับที่ 492 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ดิฉัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 มิถุนายน พ.ศ. 2536
ดิฉัน ปีที่ 16 ฉบับที่ 367 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ดิฉัน ปีที่ 21 ฉบับที่ 487 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ดิฉัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 393 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
ดิฉัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 386 มีนาคม พ.ศ. 2536
ดิฉัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 384 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
ดิฉัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 388 เมษายน พ.ศ. 2536
ดิฉัน ปีที่ 15 ฉบับที่ 342 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
ดิฉัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 389 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
ดิฉัน ปีที่ 17 ฉบับที่ 385 มีนาคม พ.ศ. 2536
อาวุโส ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๘
Secret ปีที่ 4 ฉบับที่ 90 พ.ศ.2555
วารสาร กนช. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๒๙
ชีพจรชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2526
Sawasdee Volume 35, Number 6 June 2006 Thai Airways International
อนุสรณ์ จ่าเพียร คู่มือการตรวจสอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี
หนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ดอกหญ้า - ครวญ-ฝัน ฝัน ฝัน-ใจหาย
ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 17 กันยายน 2526 ฉบับที่ 159
ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 เมษายน 2527 ฉบับที่ 166
ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 17 กันยายน 2527 ฉบับที่ 171
วารสาร วิทยาศาสตร์ไทย ฉบับที่ 51 ตุลาคม 2524
วารสาร วิทยาศาสตร์ไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 55 กุมภาพันธ์ 2525
ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 13 มิถุนายน 2524 ฉบับที่ 135
วารสาร วิทยาศาสตร์ไทย ฉบับที่ 54 มกราคม 2525
วารสาร วิทยาศาสตร์ไทย ฉบับที่ 53 ธันวาคม 2524
ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม 2525 ฉบับที่ 139
ชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 9 เมษายน 2524 ฉบับที่ 133
นิตยสาร นภาสัมพันธ์ วิทยุ-โทรทัศน์ ปีที่ 7 เล่มที่ 12 ฉบับที่ 86 ตุลาคม 2514
ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่