สารสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ปีที่ ๕ เล่มที่ ๘ พ.ศ ๒๕๔๓
วารสารวัสดุศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ 2521
หมอชาวบ้าน ปีที่ 3 เล่มที่ 29 พ.ศ 2524
วารสาร ทนายความ ปีที่ 12 เล่มที่ 2 พ.ศ 2512
วารสาร วิทยาศาตร์การอาหาร ปีที่ 7 เล่มที่ 2 พ.ศ 2518
เทศาภิบาล ปีที่ 71 เล่มที่ 4 พ.ศ 2519
ปาจารยสาร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ พ.ศ ๒๕๓๐
ปาจารยสาร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ ๒๕๒๑
อักษรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ 2522
โฟโตสแอนด์กราฟโฟ PHOTOS GRAPHO ปีที่ 4 ฉบับที่ 33 พ.ศ 2528
คาเมรา ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 พ.ศ 25-
แม่และเด็ก ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 พ.ศ 2523
แม่และเด็ก ปีที่ 3 ฉบับที่ 45 พ.ศ 2523
แม่และเด็ก ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 พ.ศ 2523
ศิลปากร ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๓๒
ศิลปากร ปีที่ ๓๒ เล่มที่ ๒ พ.ศ ๒๕๓๑
ศิลปากร ปีที่ ๓๘ เล่มที่ ๕ พ.ศ ๒๕๓๘
ศิลปากร ปีที่ ๓๙ เล่มที่ ๒ พ.ศ ๒๕๓๙
ศิลปากร ปีที่ ๔๐ เล่มที่ ๓ พ.ศ ๒๕๔๐
ศิลปากร ปีที่ 48 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2548
ศิลปากร ปีที่ 48 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2548
นสพ.รายสัปดาห์ สมรภูมิ จันทร์ที่ 1 กันยายน 2540 ฉบับที่ 854
วารสารทักษะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ฉบับที่ 46 พ.ศ 2526
เปิดกล้องส่องโลก แนะแนวการถ่ายภาพ ฉบับที่14
เปิดกล้องส่องโลก แนะแนวการถ่ายภาพ ฉบับที่ 3
เปิดกล้องส่องโลก ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 พ.ศ 2529
เดินทางท่องเที่ยว ฉบับที่ ๙ ปีที่๑ พ.ศ ๒๕๒๒
วารสาร เศรษฐศาสตร์การเมือง ปีที่ 3 เล่ม 4 พ.ศ 2527
วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3-4 พ.ศ 2524
ปรีดี ป๋วย กับ ธรรมศาสตร์และการเมือง
ฝันเอียงๆ
คุรุปริทัศน์ ฉบับ ความรู้เกี่ยวกับเด็ก
โลกเกษตร ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 พ.ศ 2529
วังวารี
จิตวิทยาสถาปัตยกรรมมนุษย์ปฎิสันถาร
วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๑๙
ท้องถิ่น ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๘ พ.ศ ๒๕๒๘
ท้องถิ่น ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๘ พ.ศ ๒๕๓๕
ท้องถิ่น ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๘ พ.ศ ๒๕๓๔
ท้องถิ่น ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๘ พ.ศ ๒๕๓๓
ท้องถิ่น ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๓๓
ท้องถิ่น ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๓๓
ท้องถิ่น ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๘ พ.ศ ๒๕๓๑
ท้องถิ่น ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ ๒๕๓๑
ท้องถิ่น ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ ๒๕๓๑
ท้องถิ่น ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ ๒๕๒๘
ท้องถิ่น ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๒๓
ท้องถิ่น ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๒๓
ท้องถิ่น ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๙ พ.ศ ๒๕๒๓
ท้องถิ่น ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ ๒๕๒๒

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่